Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

1. OBJEDNÁVKA

1.1 Tovar je možné objednať nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom internetového obchodu www.zdravoschnudnut.sk pomocou nákupného košíka

b) e-mailom, zaslaním e-mailovej správy na info@zdravoschudnut.sk v ktorej je nutné uviesť:
– meno a priezvisko
– adresu
– telefónne číslo
– ak je kupujúcim firma – je nutné uviesť IČO, DIČ a poprípade IčDPH
– predmet objednávky (tovar – značku, typ a presný názov, množstvo kusov)

c) telefonickou objednávkou na tel. čísle +421 903 480 553

d) priamo pri osobnej konzultácii s našim odborným lekárom

1.2 Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch, tlačovinách a iných elektronických médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

1.3 Podmienkou pre naplnenie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

 

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, príp. e-mailom po potvrdení validačného e-mailu po vykonaní objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do nášho systému nie je považované za záväzné). Validačný e-mail musí byť potvrdený zo strany kupujúceho do 60 minút od objednávky. V opačnom prípade predávajúci negarantuje cenu a dostupnosť tovaru. Ak nastane takáto skutočnosť, kupujúci bude informovaní o prípadnej zmene telefonicky alebo e-mailom. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci. Objednávka je prijatá do 24 hodín.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny sú uvedené v EUR, sú uvedené s DPH a  sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

3.1 Tovar je možné uhradiť iba v hotovosti priamo pri preberaní tovaru u nás v centre v Poliklinike Mýtna 5 v Bratislave na 3. poschodí.

UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY (STORNO)

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Stačí uviesť meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a popis objednaného tovaru.

4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, neodpovedá na e-maily a pod.)
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v plnej výške v čo najkratšom termíne (najneskôr v prvý pracovný deň po dni pripísania platby na náš účet).

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

5.1 Kupujúci má v zmysle §7 zákona 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@zdravoschudnut.sk alebo písomne na adresu predajcu EGO SANUM, s.r.o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

5.2 Pokiaľ tovar kupujúci už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:
– tovar by mal byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale (ak tomu tak nie je, viď bod 5.3)
– tovar nesmie byť použitý
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný (vrátane krabice atď.)

– vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý nájdete tu “Formulár odstúpenia od zmluvy

5.3 V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 

5.4 Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho (najneskôr v prvý pracovný deň po dni doručenia tovaru na adresu predajcu).

 

6. DODANIE TOVARU

Objednaný tovar je možné zakúpiť iba priamo v našom centre.

 

7. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je spravidla ihneď najneskôr však do 7 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že objednaný tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

 

8. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej spoločnosti. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak (záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady). Ak je uvedená záruka menšia ako 24 mesiacov (napr. 12 mesiacov a pod.), táto sa vzťahuje pre kupujúcich-právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov. Pre fyzické osoby-nepodnikateľov platí 24 mesačná záruka.

Záruka sa nevzťahuje na:
– vady zapríčinené bežným používaním
– nesprávnym použitím výrobku
– nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:
– informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
– tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
– do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, doklad (originál) o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku (od prevzatia tovaru našou spoločnosťou).
Reklamačná adresa:

EGO SANUM, s.r.o.
Špitálska 57
811 08 Bratislava

IČO: 47 318 384
DIČ: 2023811438
IčDPH: SK2023811438

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:Sro vl.č.: 90594/B

tel.: +421 903 480 553

e-mail: info@zdravoschudnut.sk

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Obchodné podmienky platia od 01.05.2013. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. Z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Podmienky používania

Účinnosť od 01.05.2013

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito Pravidlami.
 

I. článok – Všeobecné ustanovenia

E-shopom http://www.zdravoschudnut.sk sa pre účely týchto podmienok rozumejú internetové stránky obsiahnuté na tejto doméne rovnakého mena s hlavičkou “zdravoschudnut.sk”. Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu http://www.zdravoschudnut.sk (ďalej len “portál”) je spoločnosť EGO SANUM, s.r.o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. Služby poskytované portálom http://www.zdravoschudnut.sk sú verejne prístupné prostredníctvom siete internet. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Pravidlami. Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ  tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

II. článok – Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického designu stránok, grafiky a súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozšírovaný (ďalej len “šíriť”), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účelom za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohrozit autorské práva prevádzkovateľa. Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

III. článok – Správanie sa užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti tohto portálu, alebo ju inak zneužívať;
 • zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov;
 • využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ;
 • využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu;
 • zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa, či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov;
 • pokúšať sa získať prístup k stránkam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti;
 • šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

IV. článok – Obmedzenie dostupnosti služieb

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že môže dôjsť k:

 • zlej dostupnosti služby, či ich úplnej nefunkčnosti,
 • doručeniu správy, ktorá obsahuje vírusy či iné programy, ktoré môžu poškodiť počítač či programové vybavenie používané užívateľom,
 • nedoručeniu správy, či doručeniu poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručeniu správy,
 • neodoslaniu správy, či odoslaniu poškodenej alebo neúplnej správy či neskorému odoslaniu správy,
 • zmazaniu akýchkoľvek dát,
 • zmene či zrušeniu poskytovania služieb.

Za uvedené obmedzenia dostupnosti služieb prevádzkovateľ nezodpovedá a užívateľ nebude za tieto uvedené obmedzenia poskytovaných služieb požadovať náhradu škody.

V. článok – Dôvernosť

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. zaškrtnutím políčka súhlasu a kliknutím na tlačidlo. V prípade ukončenia registrácie bude prevádzkovateľ naďalej udržiavať vo svojom systéme dáta užívateľa pre účely spracovania oprávnenými orgánmi v súdnom či správnom riadení na základe zákona.

Súhlas s poskytnutím dôverných informácií môže užívateľ odvolať písomne doručením odvolania súhlasu na adresu sídla spoločnosti, pokiaľ je odvolanie odsúhlasené. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ odvolá súhlas voči prevádzkovateľovi, môže prevádzkovateľ ukončiť poskytovanie služieb.

VI. článok – Odkazy na internetové stránky tretích strán

Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

VII. článok – Obmedzenia poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi), alebo prestať portál prevádzkovať, za podmienky, že o takýchto zmenách informuje užívateľa v dostatočnom predstihu, a to najmenej tri pracovné dni vopred uvedením informácií o zmenách na stránkach tohto portálu alebo doručením správy na e-mailovú adresu užívateľa.

VIII. článok – Sankcie

Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi či porušuje tieto Pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi.

IX. článok – Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ oznámi zmeny na internetových stránkach tohto portálu. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením týchto Pravidiel vyjadrí užívateľ tým, že bude tento portál naďalej používať a využívať služby prevádzkovateľa.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky (“Stránka”) je EGO SANUM, s.r.o., Špitálska 57, 811 08 Bratislava, Slovenská republika (“Vlastník”). Tieto Zásady ochrany súkromia popisujú, aký druh informácií od návštevníkov tejto stránky zhromažďujeme, ako s týmito informáciami nakladáme a ako môžu návštevníci aktualizovať informácie poskytované touto Stránkou alebo ako môžu kontrolovať nakladanie s nimi. Tieto zásady sa môžu z času na čas meniť, a preto si ich, prosím, znovu často kontrolujte.

Aký druh informácií zhromažďujeme?

Ak navštívite našu Stránku prvýkrát, môžeme Vás požiadať, aby ste sa zaregistrovali a aby ste nám poskytli údaje o sebe a o Vašej spoločnosti vrátane Vášho mena, názvu Vašej spoločnosti, adresy, telefónu, e-mailovej adresy a ďalších informácií umožňujúcich Vašu identifikáciu a kontakt s Vami. Pri vstupe na našu Stránku zhromažďujeme určité informácie o smerovaní, ako je IP adresa prevádzkovateľa internetovej služby a informácie, ktoré poskytujú “cookies” na Vašom pevnom disku. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré obsahujú špecifický identifikátor, aby sme Vás mohli rozoznať vždy, keď sa na našu Stránku vrátite, registrujú stránky, ak si našu Stránku prezeráte a využívate služby. Tieto informácie nám umožňujú poskytovať služby, ktoré sú viac šité na mieru a ktoré sú jednoduché na používanie. Zhromažďujeme taktiež súhrnné údaje o využívaní našej Stránky, ako sú informácie o tom, ktoré z našich stránok majú najväčšiu štatistiku návštevnosti, počet prístupov denne a ako dlho návštevníci zostávajú na každej stránke.

Ako nakladáme s informáciami, ktoré sme zhromaždili?

Údaje, ktoré od Vás zhromaždíme, môžu byť okrem iného použité na spracovanie, realizáciu a sledovanie zákaziek, poskytovanie informácií o stave objednávky Vám, zaisťovanie informácií pre Vás o ponukách alebo produktoch, ktoré sú pre Vás podľa nášho názoru zaujímavé, alebo k tomu, aby sme Vás informovali o aktualizáciách, zmenách na našej Stránke alebo o nových produktoch či službách, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť prospešné Vám alebo Vašej spoločnosti. Môžeme taktiež zoskupovať informácie, ktoré ste nám poskytli v predchádzajúcej komunikácii v režime off-line s informáciami, ktoré ste nám dali k dispozícii v režime on-line, aby sme návštevy našej Stránky viac prispôsobili Vašim prianiam. Demografické údaje a informácie o využívaní našej Stránky zhromaždené od našich návštevníkov využívame okrem ďalších účelov k lepšej využiteľnosti našej Stránky a k príprave súhrnných, neidentifikovateľných informácií používaných v marketingu, v reklame alebo v podobných aktivitách. Občas môžu byť niektoré informácie z našich systémov odstránené, a to zásadne podľa nášho vlastného uváženia.

S kým zdieľame informácie?

Informácie, ktoré zhromažďujeme o Vás a o Vašej spoločnosti vrátane Vašej e-mailovej adresy alebo iných údajov umožňujúcich identifikáciu, môžeme poskytnúť našim sesterským spoločnostiam a tretím stranám, ako sú výrobcovia, dodávatelia alebo iné subjekty, ak sú zapojené do distribučného reťazca pri dodávke produktu alebo pri zaisťovaní služieb, v prípade, že boli vyžiadané. Môžeme poskytnúť úhrnné štatistiky o návštevníkoch, o transakciách alebo iných aktivitách na Stránke. Môžeme zverejniť informácie o Vás alebo o Vašej spoločnosti, pokiaľ sa v dobrej viere domnievame, že sa od nás požaduje, aby sme tak učinili v súlade so zákonom alebo so súdnym nariadením, aby sme reagovali na reklamácie alebo aby sme chránili práva, majetok a bezpečnosť Vlastníka alebo ďalších subjektov. Ďalšie spoločnosti, v prípade, že poskytujú služby na našej Stránke, prevádzkujú spoločnú verziu našej Stránky, alebo ak inzerujú na našej Stránke či na nej majú svoj odkaz, môžu používať, cookies” alebo zhromažďovať ďalšie informácie o Vás, pokiaľ prejdete na ich stránku. Nemáme kontrolu nad zhromažďovaním informácií zo strany týchto spoločností ani nad tým, akým spôsobom ich tieto spoločnosti využívajú. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zhromažďovania Vašich údajov alebo ich použitia týmito spoločnosťami, mali by ste sa obrátiť priamo na nich.

Ochrana Vášho súkromia

Prenos Vašich technických alebo finančných informácií k nám je zabezpečený kódovaním. Šifrované sú rovnako aj všetky formuláre objednávok alebo žiadosti o cenové ponuky, predkladané prostredníctvom tejto Stránky, informácie o fakturácii a informácie o stave účtov, v prípade, že sú dostupné prostredníctvom tejto Stránky. Usilujeme sa o ochranu Vašich osobných údajov a informácií o Vašej spoločnosti pomocou šifrovania a ďalších prostriedkov. Nemôžeme však ručiť alebo poskytovať záruku za bezpečnosť informácií, ktoré nám zasielate, a pokiaľ ste sa rozhodli používať našu Stránku, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Berte prosím, na vedomie, že informácie, ktoré zverejňujete na našej Stránke – napríklad informácie, ktoré môžete poskytovať ostatným v bulletinoch alebo na miestach na chat, ktoré môžu byť na tejto Stránke k dispozícii, môžu návštevníci tejto Stránky zhromažďovať a používať.

Zvláštne ustanovenia pre našich užívateľov z Európy

Pokiaľ ste osobou, ktorá sídli v členskom štáte Európskej únie, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že môžete zhromažďovať, používať a zdieľať Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je popísaný v týchto Zásadách ochrany súkromia alebo v ktoromkoľvek ich dodatku. Ďalej potvrdzujete a súhlasíte s tým, že môžeme prevádzať Vaše osobné údaje mimo Európskej únie za účelom popísaným v týchto Zásadách ochrany súkromia. V prípade Vášho nesúhlasu s uvedenými podmienkami týchto Zásad ochrany súkromia na túto stránku prosím nevstupujte.

V prípade, že chcete uplatniť svoje právo podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, môžete odstúpiť od zmluvy použitím vzorového formulára, ktorý nájdete na linku nižšie.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy